Ledová země

Ledová země [2024] je další ze série malých jednodenních dřeváren na brněnsku. Nejedná se ale o bitvu nováčkovskou.

Příběh

Po vítězství Farbrandu nad Geldenem a upevnění moci nad Timantskou zemí, pustil se král Baldur Agnarson do drancování přírodních zdrojů své nově získané země. Stačila jediná zima, aby dříve krásný Timant – Diamant Ledových zemí, spálený Válkou a boji mezi Farbrandem a Geldem, nyní nabral podoby otevřené zdechliny, ze které její lovci ještě hodují. Obrovské nerostné bohatsví, skryté pod Timantem, vyšvihlo Farbrand mezi řady nejbohatších zemí a velmi přispělo i síle jeho armády.

            Stačila však jen jediná zima a na obzoru se objevil nový silný nepřítel – Drakoňané. Král Agnarson měl předtuchu toho, že tato nová hrozba bude tvrdší a silnější než ta předchozí. Jal se připravovat na nového protivníka.

            Korrak Drakodráp, Velký náčelník Drakonie, cítil, že nyní, po porážce Geldenu, je správný okamžik, kdy vytáhnout proti Farbrandu a znovu získat to, co dříve považovali za své. Z dosud neprozkoumaného Severo-východu vyrojila se horda nájezdníků a vyhnanců, která bažila po krvi a dožadovala se navrácení svých dřívějčích statků.

            Agnarson věda, že tato nová Válka nebude vůbec jednoduchá, vrátil se zpět do svého hradu a začal s přípravami odražení této hrozby. Začal intenzivně stavět pevnosti a opevnění na východních hranicích, zároveň hledat spojence a podporu v okolních královstvích a jejich žoldácích. Vyslal i výzvědné výpravy do neprozkoumaného východu, aby vyzvěděl více o síle a taktikách svého protivníka a lépe se připravil na nevyhnutelný střet.

            Korrak Drakodráp nerozhodnul se však k čelnímu útoku na svého soka. Mazaně obešel svého nepřítele a zahájil svou kampaň od už tak zpustošeného Timantu. Zaskočený Baldur vyslal své zálohy a přebývající žoldáky bránit Timant, jako předvoj, než se mu podaří posbírat zbytek své takticky rozmístěné armády.

            A tak na spálené zemi Timanské rozhořel se další boj. Armáda severských válečníků Farbrandu proti hordě vyvrhelů obývajících Drakonii. Král Baldur Agnarson znovu se vrhnul do bitevní vřavy, aby upevnil své pověsti nebojácného velitele. Na straně druhé stanul Velkonáčelník Korrak Drakodráp, jako ikona příslibu návratu do výsluní, pro všechny vyhnané a zapuzené. Na obou stranách rozhořel se plamen Bojechtivosti rozkřesaný z jisker válečných proslovů svých vojevůdců. Ani nejmocnější z věštců a šamanů nedokázali prý zahlédnout výsledek této války, skrze všechny kruté boje a vodopády krve, jež tyto boje slibovali. Ať již osud chystal pro tyto dvě armády cokoliv, záleželo teď pouze na rozhodnutích jejich velitelů, jak se budoucnost Ledových zemí bude dále odvíjet.

Herní strany

Farbrand

Na severních nehostiných pustinách rozkládá se království Farbrandské. Země původně obývaná různými kmeny válečníků, nájezdníků a divochů. Po dlouhá léta se věřilo, že toto území nikdy nebude jednotné.

            Jednoho dne však objevil se Erlend zvaný Krvavý. Mocný vojevůdce, který za pomoci vojenské taktiky a prohnanosti sjednotil tyto kmeny. Až do své smrti dokázal udržet tyto kmeny pohromadě způsobem cukru a biče, aniž by kdokoliv zpochybňoval jeho vládu. Byli tak položeny základy novému království a téměř jednotnému národu pod názvem Farbrand.

            Uzemí Farbrandu nebylo nikterak úrodné, zato nerostného bohatství ukrývala dosti. I když to nebyly žádné vzácné nerosty, kovy zde těžené stačili po léta zásobit armády zbraněmi. Hlavní příjem však těžil Farbrand z nájezdů menších zemí a válečnými dohodami se svými sousedy.

            Není žádným tajemstvím, že v této zemi vždy vznikaly interní boje mezi jednotlivými kmeny, dnes již klany. Půtky vznikaly kvůli různým záležitostem. Ať už se jednomu klanovému pánu zdálo, že ten druhý má více půdy, či jen malicherností v podobě označení jednoho z klanových pánů za zbabělce. Nikdy však tyto rozbroje nerozdělily toto království a spíše bylo bráno jako zvykem, který v časech „mírových“ udržuje válečníky a vojevůdce v kondici.

            Přes všechny snahy různých misionářů tato země zůstavá v područí bohů pohanských. Většina z těchto božstev nese motiv války a boje. Představou ráje je pro ně velká hodovní síň zvaná Valhalla, se stoly hojně zásobené medovinou, pečínkami a jinými jinými pochutinami. Do těchto míst však po své smrti zavítají pouze válečníci, jež se zasloužili o velké bojové činny či ti kteří hrdině umřeli v bitvě. Na stranu druhou představa jejich Pekla budiž místo pusté a zmrzlé, kde ničeho není, kde končí všichni slabí, zbabělí či zrádcové.

            Není proto divu, že na bitevních polích poznáte Farbrandského válečníka tím, že se bije jako zuřivý medvěd s pokřiky ať již o slávě, hrdiném vstupu do „Valhalli“ či že bojuje ve jménu jednoho ze svých pohanských bohů.

            Jak již bylo zapsáno v těchto kronikách Erlend Krvavý, udržel si svou vládu až do své smrti. Jeho potomstvo však vládne této zemi dodnes. Tento rod dodnes tvrdě drží se trůnu Farbrandského a veškeré snahy ostatních klanů převzít vládu skončili neúspěchem.

            Na trůnu královském sedí nyní Baldur Agnarson. Horkohlavý vladař, vládnoucí železnou pěstí. Podobně jako jeho praděd Erlend, dokázal svou sílu a zviditelnil se jako mocný vojevůdce během Timantské kampaně.

Drakonie

Země Drakonijská rozkládá se na nezmapovaném území na severovýchodě Ledových Zemí. Dlouhá léta se věřilo, že pokud už země Farbrandu byla pustou planinou, tak dále na severovýchod může už být jen absolutní nehostinná pustina. Země, kde krom příšer a lvů, nepodaří se ničemu živému. Proto do těchto končin byli často vyháněni všichni vyvrhelové a zločinci z různých zemí, kteří nezasloužili dožít v jiné zemi. Pro mnohé znamenalo být vyhnán do těchto zemí, horší rozsudek než-li smrt.

            Severovýchod od Farbrandu sice vypadal ještě více nehostině, ale přec jen se tu našli místa, kde šlo založit vzkvétající město a založit tak novou zem. Jen škoda, že se této příležitosti neujali kolonizátoři jiných královských zemí, ale museli se jí ujmout všichni zločinci a vyvrhelové Ledových Zemí.

                        Během sjednocování Farbrandu se našla spousta těch, která nesouhlasila s vládou Erlenda Krvavého, prvního krále Farbrandu. Erlend spoustu s těchto válečníků ba dokonce i celých kmenů poslal do vyhnanství severovýchodních pustin. Jedním z těchto kmenů byl i kmen Ledového Draka se svým náčelníkem Tyrem Dračím Plamenem. Tyr přísahal, že se jednou Ledový Drak vrátí a vytrhne Farbrand z rukou Erlendových, nebo jeho potomků.

            Když Tyr se svým kmenem dorazil jedněm z prvních obydlených míst této země vyhnanců, uvědomil si jaké má štěstí. Silou, lstí i slovy během několika zim postupně sjednocoval všechny zločince a vyvrheli pod jediný silný národ a dal tak vzniknout Drakonii. Sjednocování takovéhoto národa však nebyl úkolem nejlehčím, a ani pouze na pár let.

            Země, která měla být horším trestem jak smrt, postupně a tiše začala nabírat na síle. S každým novým vyvrhelem přibyla Drakonie na síle, jak do počtu lidí, tak i s technologickým a kulturním pokrokem. Zřízením se však nepodobalo žádnému království, nýbrž spíše kmenovému sněmu složenému z několika kmenů a nejsilnějších gangů, kde nejvýše stál Velkonáčelník.

            Ohledně zákonů v zemi, kde vladnou zločinci platilo jediné právo a to právo silnějšího a mocnějšího. A už od samotného založení se postu nejsilnějšího držel Kmen Ledového Draka a potomci Tyra Dračího Plamene.

            V současné době, kdy země v rámci své síly dosahovala vrcholu, na postu Velkonáčelníka seděl Korrak Drakodráp, Tyrův Pravnuk. Ten se v rámci své moci rozhodl dodržet Tyrovu přísahu, a když zaslechnul o krvavé Válce Farbrandu s Geldenem rozhodl se využít situace a vzít Farbrand útokem.

Kostýmy a výzbroj

Farbrand

Kostými inspirované jakýmikoliv pohanskými kmeny (Vikingové, Slovani, atd.). Neztratí se tu i kostým barbara nebo skřeta bez masky. V rámci zbroje zde asi nenajdete úplně rytíře v platových zbrojích, ale spíše válečníky v kroužkových, šupinových či destičkových výbavách. U výše postavených válečníků či vojevůdců najdete i části plátových zbrojí. Farbrand ctí barvu Červenou.

            Farbrand má letitou historii v rámci používání různých zbraní a tak není divu, že v rukou Farbrandského válečníka se dá najít vše od mečů, seker po pádnější záležitosti jako válečná kladiva a palcáty. Dlouhou tradici mají i luky. Díky různým výbojům do jiných zemí či pomoci sousední zemi se do rukou Farbrandských dostali i kopí nebo samostříli.

Drakonie

Kostými inspirované téměř čímkoliv starověkým či středověkým. Je třeba si ale uvědomit že Drakonie je země vyhnanců, takže čestné rytíře v naleštěných zbrojích zde asi úplně nenajdete. Teto národ je však poskládaný z vyvrhelů a zločinců ze všech zemí, a tak není problém, když se zde setkají různé kultury i když ve svých otrhaných banditovských věcích. V rámci kmenu Ledového Draka ctí Drakonie Modrou Barvu.

            Nedá se tvrdit, že pro Drakonijskou armádu jsou typické nějaké zbraně když i samotný Drakonijský národ je sbírkou zločinců z různých zemí, takže lze zde najít různou sbírku mečů, sekyr i padnějších záležitostí roztodivných tvarů i délek (chápejte jako že se v jedné armádě setkají např. Evropské dlouhé meče, japonské katany a arabské scimitary), najdou se zde ale i luky různýžch materiálů i délek a ani samostříli jim nejsou cizí.